آلبوم من ◂ اثر کهنه کاری شده استاد
کلیه کار های قطعه سازی و ابرو باد سازی کهنه کاری اثار توسط پسر استاد اقای سید محمود کشفی انجام می گیرد