گلستان سعدی
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : سوئدی
این کتاب به همت استاد کشفی توسط خانم لیلین عبادی ترجمه شده است .خطاطی عناوین و مرقعات از خود استاد میباشد .