درس های نسخه خوانی وکتاب شناسی
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آشنایی با روش های نسخه خوانی در 100 صفحه همراه با تصاویر و120 صفحه ضمائم