آقای میگن
46 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آغاز ((آقای میگن که اسم رسمی وشناسنامه اش میگویند است آدم سر شناس و همه چیز دانی است)) انجام((دل همان به که بهر حرف نیندازد گوش ***ورنه درد دل مرغان چمن بسیار است))